Umowa o stworzenie programu komputerowego - Prawo-IT

Amadeusz Sejud blog prawniczy prawo-it.pl

Baner

Umowa o stworzenie programu komputerowego

Na mocy przepisów szczególnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obrót prawami do programów komputerowych podlega regulacji z tejże ustawy. Oznacza to, iż w przypadku spełnienia przesłanek utworu, do korzystania z stworzonego na zlecenie programu komputerowego konieczne będzie uzyskanie tytułu prawnego do jego eksploatacji bądź to przez nabycie majątkowych praw autorskich, bądź licencję.

Prawa autorskie do programu komputerowego.

W prowadzeniu przedsiębiorstwa coraz częściej konieczne jest wyposażenie firmy w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, którego stworzenie powierza się zewnętrznym podmiotom. Istotne jest wtedy właściwe skonstruowanie umowy regulującej stosunki łączące strony tej czynności przed przystąpieniem do tworzenia danego oprogramowania. Korzystnym nawykiem jest implementacja w taką umowę postanowień regulujących korzystanie z programu chronionego prawem autorskim. Można to zrobić na dwa sposoby: przez zawarcie licencji lub nabycie majątkowych praw autorskich. Różnice między nimi są znaczne i w ogólnym znaczeniu sprowadzają się do tego, dla której ze stron stosunku są bardziej korzystne. Z punktu widzenia ochrony interesów wykonawcy oprogramowania dogodniejszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy licencyjnej (wyłącznej lub niewyłącznej), gdyż wtedy prawa majątkowe do programu dalej przy nim pozostają i wciąż będą mogły być przedmiotem obrotu. Zamawiający zaś powinien nalegać na przeniesienie na niego majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, jeżeli w jego interesie leży uzyskanie pełni praw do oprogramowania wraz z prawem zależnym do wykonywania opracowań programu. Niezależnie od przyjętego rozwiązania niezmiernie ważne przy konstrukcji tychże umów jest określenie pól eksploatacji, na których nabywca lub licencjobiorca realizuje swoje prawa do korzystania z utworu. W przypadku umowy licencyjnej należy również pamiętać o okresie, na który się ją zawiera oraz terminie wypowiedzenia, jak również możliwości udzielania sublicencji. Jak widać konstrukcja umowy licencyjnej zawiera możliwości do ustalenia między stronami, koniecznych dla właściwego uregulowania stosunku prawnego łączącego strony umowy.

Umowa o dzieło - stworzenie programu komputerowego.

Powyższe wskazania odnośnie praw autorskich do programu można zawrzeć już przy konstruowaniu umowy o dzieło, której przedmiotem będzie dany program komputerowy. Umowa ta, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego opierać się będzie na współdziałaniu między stronami oraz świadczeniach wzajemnych. Warto pochylić się przy jej konstrukcji nad możliwie największą liczbą zagadnień zwłaszcza z punktu widzenia możliwego zarzewia przyszłego sporu, takiego jak chociażby odpowiedzialność wykonawcy za wady, czy zasady odbioru przedmiotu umowy.