Umowy IT - redagowanie, opiniowanie i negocjowanie - Prawo-IT

Amadeusz Sejud blog prawniczy prawo-it.pl

Baner

Umowy IT - redagowanie, opiniowanie i negocjowanie

Z uwagi na mnogość aspektów, zarówno natury prawnej jak i technicznej, na które należy zwrócic uwagę zawierając umowy w branży IT, tworzenie ich staje się niezwykle ważną i trudną sztuką, której nie należy bagatelizować mając na celu powodzenie danego projektu. Trzeba przede wszystkim pamiętać, iż jak do każdej nienazwanej umowy o świadczenie usług zastosowanie znajdą tu przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu. Jednak samo sformułowanie prawnych aspektów umowy nie zagwarantuje sukcesu naszego projektu, równie ważne jest jeżeli nie ważniejsze będzie ustalenie zgodnego stanowiska stron na wstępie współpracy do czego również pomoc prawna może okazać się nieodzowna.

Redagowanie umowy IT.

Przy konstrukcji umowy niezmiernie przydatne jest ustalenie pożądanej formy współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Kluczową kwestią jest częstotliwość współpracy, jeśli strony są pewne, że chcą realizować wspólnie jeden projekt, a szansa na ponowienie współpracy jest mała można stworzyć jedną umowę z załącznikami regulującymi wszystkie jej kwestie a ewentualne późniejsze projekty do których taka umowa również mogłaby znaleźć zastosowanie niejako podpinać pod jej postanowienia za pomocą aneksów. Jeżeli jednak prawdopodobieństwo kontynuowania wspólnych projektów między stronami jest duże, najkorzystniej będzie opracowanie umowy ramowej, której postanownia znajdą zastosowanie dla wszystkich umów dla projektów IT realizowanych pomiędzydanym zamawiającym a wykonawcą.

Opiniowanie i negocjowanie umowy IT.

Wynegocjowanie zgodnego stanowiska stron wymaga wiedzy z wielu dziedzin i nie sprowadza się wyłącznie do ustalenia ceny i przedmiotu umowy. W obliczu mnogości aspektów prawnych wpływających zarówno na finalny produkt, jak i przebieg prac koniecznym wydaje się udział prawników w negocjowaniu postanowień umownych, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie dotykają one praw autorskich z uwagi na szczególną regulację prawną w tej dziedzinie. To właśnie w tym wrażliwym aspekcie kożystne okazać się może opiniowanie powstającej umowy przez specjalistów z prawa branży IT i prawa autorskiego. Należy również pamiętać o tym, aby powstający stosunek między stronami opisać w umowie na możliwie, każdej płaszczyźnie. Z ważniejszych elementów wymagających negocjacji między stronami, wyróżnić należy z pewnością wysokość i sposób płatności kar umownych. Są one potrzebne w konstrukcji stosunku z uwagi, zarówno na możliwośc kompensacji szkód wynikłych z niedochowania postanowienia, jak i przez mobilizację stron do ich dochowywania pomimo powstałych przeszkód. Pamiętajmy jednak iż nałożenie wysokiej kary umownej na wykonawcę, może w znaczym stopniu ograniczyć jego potencjał do ukończenia zamówienia w terminie i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami co rzutuje na powodzenie projektu, ich wysokość powinna zatem być dostosowana do możliwości finansowych stron umowy.