Przesyłanie informacji handlowej - spam, kary i konsekwencje - Prawo-IT

Amadeusz Sejud blog prawniczy prawo-it.pl

Baner

Przesyłanie informacji handlowej - spam, kary i konsekwencje

Jako spam uznaje się zazwyczaj wysyłanie wiadomości do dużej, niezindywidualizowanej grupy osób. W polskim systemie prawnym nie istnieje jednak ujednolicona definicja spamu a ochrona przed niezamówionymi informacjami handlowymi rozbita jest na kilka ustaw regulujących odpowiedzialność za to niewątpliwie szkodliwe gospodarczo zjawisko.

Wymóg uzyskania zgody do wysyłania informacji marketingowych.

Regulacja ustawy prawo telekomunikacyjne nakłada obowiązek uzyskania zgody adresata dla przeprowadzenia marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w przeciwnym wypadku przedsiębiorstwu przeprowadzającego taki proceder grozi kara do 3% przychodu firmy w poprzedzającym zdarzenie roku nakładana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To jednak nie wszystko co grozi potencjalnym spammerom należy bowiem pamiętać, iż przesyłanie niezamówionych informacji handlowych stanowi również wykroczenie na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zagrożone karą grzywny w wysokości do 5.000 zł. Jest to co prawda wykrocznie ścigane na wniosek pokrzywdzonego jednak nie trudno wyobrazić sobie sytuację złożenia wniosku o ściganie w przypadku gdy wiadomości spam kierowane są niekiedy do ogromnej przecież liczby odbiorców.

Spam a ochrona konkurencji i konsumentów.

Ochronę antyspamową realizuje również Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku gdy dane działanie przedsiębiorstwa uznane zostanie za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Po wykazaniu przez niego interesu publicznego Prezes może w drodze decyzji administracyjnej nakazać zaniechania takiej praktyki oraz nałożyć karę w wysokości nawet do 10% przychodów osiągniętych przez przedsiębiorstwo w roku poprzedzającym zdarzenie w przypadku niewykonania takiej decyzji. Warto również wspomnieć, że spam może być również uznany za czyn nieuczciwej konkurencji co również prowadzi do możliwości podjęcia stosownych kroków prawnych w celu zaprzestania wysyłania informacji handlowych jak i naprawienia szkody na zasadach ogólnych czy też wydania korzyści z tego uzyskanych.

Ochrona przed spamem głównie sprowadza się więc do szeregu mechanizmów nakładających dotkliwe kary finansowe pełniące funkcje prewencyjną. Mnogość regulacji antyspamowych choć może wydawać się dezorganizująca to jednak umożliwia skuteczne powstrzymywanie spammerów na drodze prawnej.